Kontrole na weselach! ZAIKS może skontrolować Wasze wesele

Kontrole na weselach! ZAIKS może skontrolować Wasze wesele

Oceń artykuł: 
5
Średnia: 5 (1 głos)

Organizujesz wesele w innym miejscu niż własnym domu? Na imprezę może się wprosić niespodziewany gość – inspektor ZAiKS, który sprawdzi, czy opłata za utwory wykorzystane w czasie wesela została uiszczona.

Kto powinien zapłacić ZAIKS-owi?

 Mogą to być:

  • wła­ści­ciel re­stau­ra­cji
  • wy­naj­mu­ją­cy po­miesz­cze­nie
  • ze­spół mu­zycz­ny

 Pa­ra Mło­da pod­pi­su­jąc umo­wę zwią­za­ną z wy­na­ję­ciem lo­ka­lu, czy też z ze­spo­łem mu­zycz­nym, powinna zwrócić uwagę, kto ure­gu­lu­je wy­na­gro­dze­nie au­tor­skie i wy­stą­pi o umo­wę li­cen­cyj­ną do ZAi­KS-u.

 

Ile to kosz­tu­je?

10% wy­na­gro­dze­nia ze­spo­łu mu­zycz­ne­go, jed­nak nie może być mniej niż ry­czałt okre­ślo­ny w dro­dze ne­go­cja­cji. Opłata za ko­rzy­sta­nie z utwo­rów wy­ni­ka z Ta­be­li Wy­na­gro­dzeń Au­tor­skich  zaiks.org.pl/256,150

Za­sa­da jest taka, by wy­so­kość wy­na­gro­dze­nia au­to­ra by­ła pro­por­cjo­nal­na do ska­li i za­kre­su wy­ko­rzy­sta­nia utwo­ru.

 

Czy opłata zależy od tego, kto gra - ze­spół mu­zycz­ny, DJ albo jest od­twa­rza­na z do­mo­we­go sprzę­tu?

Wysokość stawki zależy od:

  • wy­so­kości wy­na­gro­dze­nia ze­spo­łu mu­zycz­ne­go, DJ
  • ilości go­ści bio­rą­cych udział w uro­czy­sto­ści

Średnio jest to ok 100-150 zł, ale może również 500 zł.

Umo­wa li­cen­cyj­na za­war­ta z ZAi­KS-em da­je do­stęp do utwo­rów pol­skich jak i za­gra­nicz­nych.

 

Czy ma zna­cze­nie miej­sce im­pre­zy?

Nie ma znaczenia. Istotny jest sam fakt wy­ko­rzy­sty­wa­nia chro­nio­nych utwo­rów mu­zycz­nych. Z cudzej twórczości możemy korzystać, jeśli wyłącznie sami jesteśmy jej odbiorcą. A więc np. domu.

 

Jakie dokumenty powinien posiadać inspektor przeprowadzający kontrolę?

 In­spek­to­rzy Te­re­no­wi po­sia­dają le­gi­ty­ma­cję służ­bo­wą i peł­no­moc­nic­two do okre­ślo­nych czyn­no­ści.

 

Jaka kara grozi za nieuiszczenie opłaty?

Odszkodowanie na rzecz twórców może wynosić nawet do trzykrotności kwoty wynagrodzeń, jakie należało zapłacić za korzystanie z utworów. 
 

Kategorie Tresci: 
Udostępnij tekst: 
Typy tresci: